ابزارهای نوین تحقیقات بازار

ابزارهای نوین تحقیقات بازار

ابزارهای نوین تحقیقات بازار

ابزارهای نوین تحقیقات بازار امروزه ابزار های نوین تحقیقات بازار تفاوت بسیار زیادی با گذشته دارد. پس از همه گیر شدن استفاده از رسانه های اجتماعی و بخصوص استفاده از تلفن های همراه هوشمند این تغییر بیش از پیش قابل مشاهده است. افزایش کاربران در رسانه های اجتماعی و استفاده روز افزون تلفن های هوشمند توسط کاربران روش انجام تحقیقات بازار، همچنین ابزارهای مورد استفاده از آن را کاملا تغییر داده است. چرا که با تجزبه و تحلیل درست و ... ادامه مطلب