افزایش فروش سرویس

فروش خدمت

موارد مهم در فروش سرویس به مشتری

موارد مهم در فروش سرویس به مشتری زمانی که شما به عنوان کسب و کار در صدد فروش سرویس به مشتری هستید چالش های شما برای فروش میزان قابل اوجهی افزایش خواهد یافت. بگذارید برای بهتر متوجه شدن موضوع دو دیدگاه خریدار و فروشنده را مورد بررسی قرار دهیم. و فروش محصول فیزیکی قابل رویت را با سرویس مقایسه کنیم؛ از نقطه نظر مشتری؛ زمانی که شما به عنوان مشتری خواهان خرید خودرو هستید می توانید؛ با مقایسه مشخصات چند ... ادامه مطلب