انگیزه کارمندان

انگیزه کارمندان

انگیزه کارمندان  “انگیزه تقریباً همیشه استعداد محض را شکست خواهد داد.” – نورمن رالف آگوستین انگیزه، محرکی است که افراد را به انجام کارها سوق می دهد. افراد انتظار دارند اگر آنها با روشی خاص رفتار کنند یا کارهای خاصی انجام دهند، به نتیجه مطلوب خود برسند. در محل کار، این نتیجه تا زمانی که […]

ادامه مطلب
هوش هیجانی

هوش هیجانی

هوش هیجانی (Emotional Intelligence)   هوش هیجانی به عنوان توانایی شناسایی، ارزیابی و تأثیرگذاری بر احساسات خود و دیگران تعریف می شود. برای اکثر افراد، هوش هیجانی برای دستیابی به موفقیت در زندگی و مشاغلشان نسبت به بهره هوشی (IQ) از اهمیت بیشتری برخوردار است. موفقیت شخصی و حرفه ای افراد، امروزه به توانایی آنها […]

ادامه مطلب