اهمیت تحقیقات بازار

تحقیقا بازار

اهمیت تحقیقات بازار برای کسب و کارها

اهمیت تحقیقات بازار برای کسب و کارها امروزه اهمیت تحقیقات بازار بر هیچ کسی پوشیده نیست. البته با این حال کسب و کارهایی هستند که اهمیت تحقیقات بازاریابی را کم اهمیت می دانند. زمانی که شما به یک ایده کسب و کار فکر می کنید؛ هزینه کردن، وقت گذاشتن و تلاش در زمینه تحقیقات بازار آخرین چیزی است که شما به آن فکر می کنید. بیشتر کسب و کارها تمایل دارند به سرعت در زمینه تولید و فروش محصول خود ... ادامه مطلب