بازاریابی عصبی

بازاریابی عصبی چیست؟

بازاریابی عصبی از ترکیب و به‌کارگیری تکنیک‌های علوم متفاوتی که متشکل از علوم اعصاب و روانشناسی و بازاریابی، پدید می‌آید. در مقاله هابرت و کنینگ 2008 بازاریابی عصبی یا علوم اعصاب مصرف‌کننده، زیرمجموعه اقتصاد عصب پایه در نظر گرفته‌شده است.علوم اعصاب مصرف‌کننده شاخه‌ای است که روش‌های نوین بررسی ذهن را در جهت اهداف و برنامه‌های اقتصادی به کار می‌گیرد. در ادامه این مقاله این‌گونه اظهارشده که علوم اعصاب مصرف‌کننده شامل حوزه تئوری این شاخه از علم است و بازاریابی عصبی، ... ادامه مطلب