بازاریابی محیطی

بازاریابی محیطی

بازاریابی محیطی

بازاریابی محیطی فعالیت های بازاریابی کسب و کار ها تحت تأثیر عوامل متعدد داخلی و خارجی قرار دارند. در حالی که برخی از این عوامل تحت کنترل کسب و کار ها هستند، اما اکثرا از کنترل خارج هستند. در نتیجه کسب و کار ها مجبور به تطبیق و سازگاری خود هستند تا تحت تأثیر تغییرات این عوامل قرار نگیرند. این عوامل خارجی و داخلی با هم ترکیب می شوند تا یک بازاریابی محیطی را ایجاد کنند که در آن کسب ... ادامه مطلب