بازدیدکننده

14 عادت مخاطبان وبسایت که بر روش محتوانویسی شما اثرگذار است

در بیشتر موارد بازدیدکنندگان وبسایت کاملاً قابل پیش بینی هستند. این قضیه برای شما صاحبان مشاغل یک مزیت بزرگ محسوب میشود. چرا که اگر گرایش ها و الگوهای رفتاری بازدیدکنندگان خود را درک کنید، می توانید محتوانویسی خود را طبق آنها تغییر دهید. طبعا این تغییر باعث افزایش مخاطب شما خواهد شد. در ادامه 14 عادت مشخص و پرتکرار رفتاری را خواهیم گفت که کمک رسان شما در محتوانویسی خواهد بود. 1. کاربران بیشتر از دستگاه تلفن همراه استفاده میکنند ... ادامه مطلب