بهره وری

انگیزه کارمندان

انگیزه کارمندان

انگیزه کارمندان  “انگیزه تقریباً همیشه استعداد محض را شکست خواهد داد.” – نورمن رالف آگوستین انگیزه، محرکی است که افراد را به انجام کارها سوق می دهد. افراد انتظار دارند اگر آنها با روشی خاص رفتار کنند یا کارهای خاصی انجام دهند، به نتیجه مطلوب خود برسند. در محل کار، این نتیجه تا زمانی که مثبت باشد، عاملی است که می تواند بر روی کارمندان تأثیر بگذارد. کلید رسیدن به بالاترین نتایج ممکن در این است که بتوانیم عواملی را ... ادامه مطلب