تاثیرکرونا بر کسب و کار

تاثیر کرونا بر کسب و کارها

تاثیر کرونا بر کسب و کارها

امروزه دیگر کرونا این مهمان ناخوانده برای همه ما عادی شده است و به بخشی از زندگی و کسب و کار ما تبدیل شده است. با توجه به گزارش ها و تعطیلی های مکرر تاثیر کرونا بر کسب و کارها غیر قابل انکار است. البته با این وجود بسیاری از کسب و کار ها همانطور که بیان شد خود را با این شرایط وفق داده اند. امروزه با وجود کرونا سرعت تغییرات در دنیای دیجیتال به طور سرسام آوری افزایش ... ادامه مطلب