تماس تلفنی

تماس تلفنی یا ایمیل

تماس تلفنی یا ایمیل برای فروش

برقراری اولین ارتباط موثر با مشتریان بالقوه هنر نیروهای فروش است. شما هیچگاه فرصت دومی نخواهید داشت، اگر نتوانید در برخورد اول به آنچه تعریف کرده اید برسید. اینجاست که اهمیت انتخاب بین تماس تلفنی یا ایمیل برای فروش خودش را نشان می دهد. نکته ای که وجود دارد این است که شما از چه روشی برای برقراری ارتباط اولیه با نیروی فروش خود استفاده می کنید. اینکه مشتری بالقوه شما ترجیح می دهد از طریق ایمیل پیام شما را ... ادامه مطلب