تمرکزدایی

بازاریابی با دیدگاه پست مدرنیسم

در این مقاله می خواهیم با دیدگاه پست مدرنیسم فرایندهای بازاريابي را بررسی کنیم. دیدگاهی ساختارشکن و چالش برانگیز که صاحبنظران آن را پست مدرن نامیده اند. در دنیای به شدت متغیر امروزی برای خلق ایده های خلاقانه و جدیدتر ناچار هستیم پا را از اصول کلی و سنتی فراتر بگذاریم. تا از زوایای دیگری به بازار و مشتری نگاه کنیم. شناسايي مصرف كنندگان در دنياي پست مدرن و چگونگي استفاده از ابزارهاي نوین بازاريابي در اين دوران مسائل مهمی ... ادامه مطلب