راهکارهای مدیریت بحران

مدیریت بحران

مدیریت بحران

مدیریت بحران امرزه زمانی که صحبت از مدیریت بحران می شود ناخود آگاه ذهن ها به سمت بحران همه گیر کرونا می رود و چگونگی مقابله با آن. اما در این مقاله تمرکز کلی بر روی؛ تعریف بحران کسب و کار، دلیل نیاز به برنامه مدیریت بحران، مراحل برنامه مدیریت کسب و کار خواهد بود. بگذارید با یک سوال وارد بحث شویم؛ زمانی که واژه بحران به گوش شما می رسد ذهن شما به کدام جهت سوق پیدا می کند؟ ... ادامه مطلب