سلامت روان

سلامت روان در کرونا

تغییر مزایای کارمندان پس از فراگیری کرونا

فراگیری ویروس کرونا مشخص کرد که ما زیرساخت های مراقبتی بسیار ضعیفی داریم. چرا که از سلامت روان کافی برخوردار نیستیم و بسیاری از ما دچار فرسودگی شغلی می‌شویم. سازمان ها چاره ی کار را دریافته اند. یکی از راهکارها میتواند مزایایی باشد که برای کارمندان در نظر گرفته شده است. این مزایا به ویژه آنهایی که بر سلامت روان تمرکز دارند، بر عملکرد کارمندان تاثیرگذار است. سازمان ها برای حمایت بهتر از کارمندان و همچنین کسب وکار خود، در ... ادامه مطلب