شفاهی

تبلیغات شفاهی الکترونیک

تاثیرات تبلیغات شفاهی الکترونیک در جوامع مجازی

تاثیرات تبلیغات شفاهی الکترونیک در جوامع مجازی مشارکت مصرف کنندگان در جوامع مجازی نه تنها باعث تبلیغات شفاهی الکترونیک می شود بلکه؛ اشتراک گذاری علایق، احساسات و تجربیات آنها می‌شود، بنابراین می تواند بر رفتار خرید سایرین از طریق تبلیغات شفاهی الکترونیک تأثیر گذار باشد. در این میان کاربران بسیار فعال (سطح بالایی از استفادة جامعه مجازی دارند) تاثیر قوی تری بر رفتار خرید مشتریان از طریق تبلیغات شفاهی الکترونیک دارند (Evans and Foxall, 2009). در یک پژوهش بازاریابی اثبات ... ادامه مطلب