طرح کسب و کار

طرح كسب و كار

طرح کسب و کار

طرح کسب و کار چیست؟ یک طرح کسب و کار یک سند مکتوب است که با جزئیات توضیح می دهد که چگونه یک کسب و کار – معمولاً یک شرکت جدید – به اهداف خود دست می یابد. همچنین یک طرح کسب و کار یک برنامه را از منظر بازاریابی، مالی و عملیاتی ارائه می دهد. ایجاد برنامه های کسب و کار مهم هستند تا یک شرکت بتواند اهداف خود را ترسیم کند و سرمایه گذار جذب کند. همچنین آنها ... ادامه مطلب