فرایند فروش

فرایند فروش

فرایند فروش چیست؟

فرایند فروش چیست؟ فرایند فروش مجموعه مراحل تکرار شونده ای است که نیروی فروش برای یک خریدار احتمالی از مراحل اولیه آگاهی تا فروش نهایی و عقد قرارداد، انجام می دهد. به طور معمول، یک فرآیند فروش شامل 5 تا 7 مرحله است: جذب مشتری آماده سازی رویکرد ارائه رسیدگی به اعتراضات عقد قرارداد و پیگیری به زبان ساده، این سفر مشتری بالقوه از درک نیاز به یک محصول تا خرید واقعی است. و از آنجا که روند فروش یک ... ادامه مطلب