فرصت ها و تهدیدات

تحلیل SWOT در کسب و کار

استفاده از تحلیل SWOT در کسب و کار   در این مقاله به نحوه استفاده از تحلیل SWOT در کسب وکار می پردازیم . از تحلیل SWOT برای کمک به فرایند تصمیم گیری کارکنان ،حل مشکلات جاری شرکت و شناسایی فرایند های نا کارآمدی که در شرکت نیاز به تغییر و تعدیل دارد استفاده می شود. در ابتدا هر یک از اجزای مدل SWOT  ، نقاط ضعف و قدرت شرکت ها و تهدیدات و فرصت های موجود در محیط  را ... ادامه مطلب