loading

فروش در شرایط سخت

زمانی که فروشنده نه می شنود

زمانی که فروشنده نه می شنود

زمانی که فروشنده نه می شنود شما مدتی با یک کسب و کار صحبت کرده اید و اهداف و چالش های آنها را به خوبی درک کرده اید و به نظر می رسد که پیشنهاد شما خوب است. در چنین موقعیتی، زمانی که فروشنده نه می شنود، بهترین راهکارها چیست؟ تصور کنید؛ شما آماده هستید که یک تاریخ برای پیشرفت مذاکرات  و / یا قیمت نهایی را تعیین کنید. با این پاسخ مواجه می شوید؛ “آیا می توانیم در مورد ... ادامه مطلب