قول برند

اعتماد سازی در برند

اعتماد سازی در برند

اینکه ما به عنوان یک انسان بتوانیم متعهد باشیم و به قول خود وفادار بمانیم، این انتظار را می توانیم داشته باشیم که توانسته ایم اعتماد بقیه را به دست آوریم. یکی از راه های اعتماد سازی در برند نیز همین است که ما بتوانیم به تعهداتی که داده ایم عمل کنیم یا بهتر بگوییم سر قول خود باشیم. شاید بسیار دیده باشیم در روابط انسانی زمانی که نیاز به اعتماد سازی داشته باشیم سعی می کنیم قول و تعهد ... ادامه مطلب