عادت به تنبلی کشنده است!

عادت به تنبلی کشنده است!

عادت به تنبلی همواره محققان و پژوهشگران به این امر اذعان داشته اند که عادت به یک رفتار بد، از خود رفتار بسیار خطرناک تر و کشنده تر است. بخصوص اگر این عادت به تنبلی باشد. در همین زمینه نگاهی به یک داستان که شاید ما در زندگی روزمره با آن رو به رو بوده […]

ادامه مطلب