مهارت اجتماعی

هوش هیجانی

هوش هیجانی

هوش هیجانی (Emotional Intelligence)   هوش هیجانی به عنوان توانایی شناسایی، ارزیابی و تأثیرگذاری بر احساسات خود و دیگران تعریف می شود. برای اکثر افراد، هوش هیجانی برای دستیابی به موفقیت در زندگی و مشاغلشان نسبت به بهره هوشی (IQ) از اهمیت بیشتری برخوردار است. موفقیت شخصی و حرفه ای افراد، امروزه به توانایی آنها در درک کردن افراد دیگر و واکنش مناسب نسبت به آنها بستگی دارد. بنابراین، هر یک از ما باید مهارت های هوش هیجانی را برای ... ادامه مطلب