پارادایم های جدید بازاریابی

پارادایم های جدید بازاریابی

پارادایم های جدید بازاریابی

پارادایم های جدید بازاریابی زمانی که صحبت از پارادایم های جدید بازاریابی می شود. بهتر است ابتدا در زمینه خود پارادایم سخن برانیم. اگر بخواهیم شناخت دقیقی از پارادایم داشته باشیم، ابتدا از واژه یابی و تعریف پارادایم شروع کنیم. واژه یابی پارادایم پارادایم از واژه یونانی پارادیگما و به انگلیسی (Paradigm) ابتدا به معنای الگو و مدل مورد استفاده قرار گرفت. این واژه به زبان انگلیسی در لغت نامه مریام وبستر به معنای؛ “یک چارچوب فلسفی و نظری از ... ادامه مطلب