چالش های مرکز تماس

چالش های مرکز تماس

چالش های مرکز تماس

چالش های مرکز تماس مرکز تماس به واحدی گفته می شود که در آن تماس های تلفنی کلیه مشتریان بالقوه و بالفعل به سمت آن هدایت می شود. مراکز تماس این قابلیت را دارند که تمامی تماس های ورودی و خروجی را مدیریت کنند. این مراکز می توانند در خود شرکت و حتی خارج از شرکت تماس ها را پیگیری و مدیریت کنند. برای پیگیری و مدیریت بهتر، بایستی چالش های مرکز تماس را شناسایی کرده و برای آنها راه ... ادامه مطلب