کسب فایده

فرآیند بازاریابی

فرآیند بازاریابی چیست؟

فرآیند بازاریابی چیست؟ فرآیند بازاریابی یک الگوی پنج مرحله‌ای است که در شکل ذیل قابل‌مشاهده است: این فرآیند پنج مرحله‌ای از دو بخش کلی تشکیل‌شده است؛ بخش اول ایجاد فایده برای مشتریان و برقراری رابطه در قسمت اول (فرآیند بازاریابی) زمانی که صحبت از فرآیند بازاریابی می شود در ابتدایی ترین بخش می بایست نیازها و خواسته‌های مشتری، سپس بازار شناسایی شود. نیازهای انسان اساسی‌ترین مفهوم نهفته در مقوله بازاریابی است. نیازها همان حالاتی است که احساس محرومیت ایجاد می‌کند. ... ادامه مطلب