با مفهوم کوچینگ (مربیگری) آشنا شوید

با مفهوم کوچینگ (مربیگری) آشنا شوید

با مفهوم کوچینگ (مربیگری) آشنا شوید در تعریف کوچینگ (مربیگری) داریم؛ کوچینگ مرحله ای از رشد است که یک فرد با تجربه که کوچ نامیده می شود، یک فرد دیگر که کارآموز  نامیده می شود را در راه رسیدن به یک هدف فردی یا شغلی با برنامه آموزشی مناسب و درخور مورد حمایت و آموزش […]

ادامه مطلب