گردآوری اطلاعات بازاریابی

مدیریت اطلاعات بازاریابی

مدیریت اطلاعات بازاریابی

مدیریت اطلاعات بازاریابی یک اصل اولیه و مهم در زمینه تصمیم گیری مدیریت وجود دارد و آن هم تصمیم گیری بر اساس اطلاعات است. البته اطلاعات بایستی دقیق، صحیح قابل اطمینان و به موقع باشد. به همین دلیل است  امروزه بیش از هر زمان دیگر مدیریت اطلاعات بازاریابی اهمیت دارد. چرا که اتخاذ تصمیمات صحیح و مناسب برای بازاریابی نیازمند اطلاعات و مدیریت موثر آن است. برای روشن تر شدن اهمیت موضوع مثالی در این زمینه داشته باشیم؛ شرکت کچ ... ادامه مطلب