Body Language

زبان بدن

چگونه از زبان بدن برای افزایش فروش استفاده کنیم

چگونه از زبان بدن برای افزایش فروش استفاده کنیم این که شما چه می گویید به تنهایی حائز اهمیت نیست؛ بلکه چگونگی بیان شما نیز بسیار مهم است. در حقیقت، آنچه شما می گویید بسیار مهمتر از نحوه درک شما نسبت به موضوع مطرح شده است، به همین دلیل می توان از زبان بدن برای افزایش فروش استفاده کرد. هنگام برخورد با یک مشتری احتمالی شما باید با اعتماد به نفس کامل و آرامش رفتار کنید. زیرا اگر این کار ... ادامه مطلب