بازاریابی محیطی

بازاریابی محیطی

بازاریابی محیطی فعالیت های بازاریابی کسب و کار ها تحت تأثیر عوامل متعدد داخلی و خارجی قرار دارند. در حالی که برخی از این عوامل تحت کنترل کسب و کار ها هستند، اما اکثرا از کنترل خارج هستند. در نتیجه کسب و کار ها مجبور به تطبیق و سازگاری خود هستند تا تحت تأثیر تغییرات […]

ادامه مطلب