ارزش آفرینی

ارزش آفرینی برای کسب و کار

ارزش آفرینی برای کسب و کار

ارزش آفرینی برای کسب و کار امروزه با توجه به رقابت بسیار شدیدی که در زمینه های مختلف کسب و کار وجود دارد. تمایز ایجاد کردن و یافتن جایگاه ویژه از هر زمان دیگری مهم تر است. از طرفی دست یابی به یک جایگاه ویژه و ایجاد تمایز ممکن نخواهد بود مگر ارزش آفرینی برای کسب و کار در زمینه خدمت با محصول به مشتری ایجاد شود. حال بگذارید در زمینه ارزش آفرینی صحبت کنیم؛ واژه ارزش آفرینی زمانی معنا ... ادامه مطلب
برندساری

برندسازی و اهمیت آن

برندسازی و اهمیت آن برندسازی برای شرکت شما و مشتریان شما مهم است، زیرا همه اطلاعاتی را که باید در مورد شما بدانند و حتی اینکه چه حسی باید نسبت به شرکت شما داشته باشند را در اختیار همه افراد قرار می دهد. این پیوندی است که شرکت شما را به مصرف کننده شما و تمام راههای مختلف مرتبط می کند. برندسازی مجموع تجربه مشتری، شخصیت کسب و کار شما و ارزشهای شرکت شما است و با مخاطب شما با ... ادامه مطلب