loading

افزایش فروش از طریق CRM

افزایش فروش از طریق CRM

افزایش فروش از طریق مدیریت ارتباط با مشتری CRM

افزایش فروش از طریق مدیریت ارتباط با مشتری CRM CRM یا مدیریت ارتباط با مشتری فرآیندی مدیریتی است که تعاملات بین برند و مشتریان بالفعل/بالقوه را مدیریت می کند. این مدیریت شامل یکسری از فعالیت هایی برای؛ درگیر کردن مشتریان که با شما در حال تعامل هستند می شود. تدوین چشم انداز جدید برای کسب و کار. دنبال کردن فرصت ها برای افزایش فروش است. اهداف یک فرآیند CRM چه هستند؟ بهبود روابط کسب و کار با مشتری ساده سازی/بهبود ... ادامه مطلب