loading

فروش سرویس

فروش خدمت

موارد مهم در فروش سرویس به مشتری

موارد مهم در فروش سرویس به مشتری زمانی که شما به عنوان کسب و کار در صدد فروش سرویس به مشتری هستید چالش های شما برای فروش میزان قابل اوجهی افزایش خواهد یافت. بگذارید برای بهتر متوجه شدن موضوع دو دیدگاه خریدار و فروشنده را مورد بررسی قرار دهیم. و فروش محصول فیزیکی قابل رویت را با سرویس مقایسه کنیم؛ از نقطه نظر مشتری؛ زمانی که شما به عنوان مشتری خواهان خرید خودرو هستید می توانید؛ با مقایسه مشخصات چند ... ادامه مطلب